Trafiktillstånd-Trafikansvarig konsult

Behöver du en trafikansvarig för ditt trafiktillstånd?

Vi ställer upp som trafikkonsult i ditt företag så att du blir beviljad ett yrkestrafiktillstånd och kan börja köra direkt. Du behöver alltså inte erlägga proven hos trafikverket för yrkeskunnande för att starta ett eget inom transport..

Vi ställer upp med en trafikansvarig konsult som har erlagt prov om yrkeskunnande och innehar yrkeskunnande certifikat för GODS och BUSS.

Priset är från 5500 kr per månad.

Ett uppdragsavtal skrivs mellan oss och ditt företag som uppfyller alla transportstyrelsens krav. Hör av dig till mig, så hjälper  jag dig att ordna en trafikansvarig till trafiktillstånd redan i dag.

Trafikkonsult/Trafikansvarig sedan 2015!

OBS Vi har inget trafiktillsånd utan vi går in och står som trafikansvarig i ert tillstånd det ni kommer att ansöka om. Eller ert befintliga tillsånd.

Trafikansvarig

Bara den som har yrkestrafiktillstånd får bedriva yrkesmässig trafik. Transportstyrelsen är den tillståndsmyndighet som utfärdar tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik på väg.

Yrkesmässig trafik är trafik med personbilar, lastbilar, bussar, terrängmotorfordon, traktorer med tillkopplade släpfordon (traktortåg) eller motorredskap med tillkopplade släpfordon med förare ställs till allmänhetens förfogande mot betalning för transport av personer eller gods.
  • Godstrafik: Yrkesmässig trafik som avser transporter av gods.
  • Linjetrafik: Yrkesmässig trafik för persontransporter med buss som är tidtabellsbunden och där ersättningen bestäms särskilt för varje passagerare för sig. Om linjetrafik bedrivs med personbil krävs taxitrafiktillstånd.
  • Beställningstrafik med buss: Yrkesmässig trafik för persontransporter med buss som inte är linjetrafik.

En bil för åtta passagerare kallas vardagligt för minibuss, men är en personbil och får inte användas för beställningstrafik med buss enligt ett tillstånd om sådan trafik. 

Ansök hos transportstyrelsen här

.

Hos en fysisk eller juridisk person som har yrkestrafiktillstånd ska det finnas minst en person som har särskilt ansvar för att verksamheten bedrivs enligt de regler som finns – en trafikansvarig. Om du som trafikansvarig eller någon annan person som prövats för tillståndet byts ut eller om det tillkommer någon person som lämplighetsprövningen ska gälla, ska tillståndshavaren anmäla det till Transportstyrelsen.

Det ställs krav på den trafikansvarige när det gäller yrkeskunnande och gott anseende. En trafikansvarig ska:

  • faktiskt och fortlöpande leda företagets transportverksamhet
  • ha verklig anknytning till företaget, det vill säga: är anställd, styrelseledamot, ägare, aktieägare, eller förvaltar det
  • vara bosatt inom EU.

En trafikansvarig ska även utses i statliga och kommunala organ, privaträttsliga juridiska personer, ideella föreningar, stiftelser med flera.

Du som trafikansvarig ska kunna styrka ditt yrkeskunnande genom godkänt resultat vid skriftliga prov som Trafikverket anordnar. Yrkeskunnande från andra medlemsstater (EU) kan också godkännas förutsatt att intyg skickas till Transportstyrelsen och att intyget är i linje med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1071/2009.

Gott anseende

För dig som ska vara trafikansvarig gäller liksom för de övriga personer som Transportstyrelsen prövar att du ska uppfylla det goda anseendet. Kravet på gott anseende innebär att den trafikansvarige inte får ha dömts för ett allvarligt brott eller ådragit sig sanktioner för allvarliga överträdelser, särskilt av gemenskapens lagstiftning på vägtransportområdet. En fällande dom eller sanktion som den trafikansvarige eller vägtransportföretaget ådragit sig i en eller flera medlemsstater för de allvarligaste överträdelserna av gemenskapslagstiftningen bör leda till att det goda anseendet förloras enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1071/2009.

Transportstyrelsen hämtar uppgifter bland annat från Rikspolisstyrelsens misstanke- och belastningsregister, vägtrafikregistret, Bolagsverkets register och Kronofogdens register. Transportstyrelsen samarbetar även med Åklagarmyndigheten, Skatteverket och konkursförvaltare för att kontrollera det goda anseendet.

Transportstyrelsen samarbetar även med övriga medlemsstater inom EU för att kontrollera det goda anseendet hos dig som trafikansvarig. ERRU (European Register of Road Transport Undertaking) är ett digitalt samarbete inom EU där det utbyts information om de personer som anmäls som trafikansvariga hos Transportstyrelsen.  

En helhetsbedömning görs alltid för att avgöra om en person som anmäls som trafikansvarig anses uppfylla det goda anseendet. I praktiken innebär det att Transportstyrelsen i varje enskilt fall bedömer om till exempel tidigare domar, sanktioner eller delaktighet i en konkurs ska anses vara ett hinder för den som anmälts som trafikansvarig.

Byte av trafikansvarig

Om den trafikansvarige eller någon annan person som prövats för tillståndet byts ut ska tillståndshavaren anmäla det till Transportstyrelsen. Detsamma gäller om det tillkommer någon person som lämplighetsprövningen ska gälla. Om du som trafikansvarig av någon anledning inte längre vill vara trafikansvarig kan du anmäla detta till Transportstyrelsen.

Varför oss

Vi har lång erfarenhet med transportstyrelsen och dom bästa priserna på marknaden.

Vi har flera trafikansvariga konsulter som är villiga att vara trafikansvarig för just ditt företag.

Så tveka inte att kontakta oss